ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Стратегия

 Настоящата Стратегия е приета на проведено заседание от Педагогическия съвет №17/01.09.2016г.,със Заповед 1216

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р А.Златаров“, гр.Пловдив

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

І. Анализ на състоянието на Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р А.Златаров“, гр.Пловдив

1.НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:

1. СТРАТЕГИЯТА на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”

2. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020);

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020

4. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

5. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-2020)

6. НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

7. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.

8. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 2016

9. Наредба за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование, 2016

10. НАРЕДБА № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.

11. Наредба за организация на дейностите в училищното образование, 2016 /№ 10 от 01.09.2016 г. /

12. Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 08.12.2015 г.,издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г.

13. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 2016

14. Наредба № 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

15. Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

16. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 декември 2015г

17. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот

18. Национална референтна рамка.

19.Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

20. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /Стандарт за приобщаващо образование/

21. Съвместен меморандум за социално включване на Република България (2005-2010)

22. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009

23.Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

24.Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата

25.Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Р България за периода 2015-2020 г.

26.Стандарт за придобиване на квалификация по професия.

27.Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

28.Регионални приоритети на средното образование -Чл. 196.ЗПУО

29.Общински политики в средното образование- чл.197 от ЗПУО.

Стратегията за развитие на ПГТ „ Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Пловдив обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост.

 2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Изминалата 2015/2016 година характеризираме като ползотворна и успешна за нашата гимназия както по отношение на учебната работа, така и по отношение на извънкласните форми на работа и изява. В училището се обучаваха 805ученици в дневна и самостоятелна форма.

Стремежът на учителския колектив бе насочен към разрешаване на проблеми, свързани с ускорените промени в нашето общество и засягат всички сфери на дейност – икономика, политика, култура, наука и спорт. Учебно – образователна работа бе актуализирана и съобразена с прилагане на съвременни тенденции и методики, отговарящи на новите динамични промени в образованието. При реализиране процеса на обучение преподавателите се стремяха към разчупване стереотипните форми на преподаване и прилагаха нови евристични методи и подходи, които да провокират творческо мислене сред учениците. Целта при прилагането на нови интерактивни методи в обучението е да се стимулира активността на ученика в хода на учебния процес. Акцентите и тази година бяха сложени на форми като: екипна работа, тематично – проблемно поставяне на задачи, прилагане на ролеви игри, разработване на бизнес проекти.

Основна цел на учителите в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ беше да се съчетае качеството на знанията и уменията на учениците с възможностите за самостоятелно решаване на поставените задачи. В хода на учебната работа се търсеше умелото използване на обема от знания, усвоени методи, подходи и креативно индивидуално мислене. Традиционно е участието на наши възпитаници в много конкурси, състезания и проекти, свързани с различни теми от общообразователната и професионалната подготовка. Своя роля в тази насока оказаха качествената урочна и извънкласна работа, които постигнаха целта да се насочат учениците към пълноценен живот в подходяща за тях среда, съобразена с интересите, способностите и възможностите им.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно - възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.

През изминалата година като цяло бе реализиран планът за квалификационната и методическа дейност. В изпълнение на основните цели и задачи от годишния план в училището като цяло е създадена добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на OВП.

Тържествено бе отбелязанa 66-годишнината от основаването на ПГТ„Проф. д-р Асен Златаров“

За по-висока успеваемост е необходимо :

-да се полагат по-големи усилия по мотивирането на учениците в овладяване на необходимите професионални умения и навици за по-добро представяне на държавните изпити за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по националните изпитни програми.

-да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

-да се оптимизира системата за квалификационната дейност на учителите;

-да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество

-да се осигурява по-голяма възможност за професионално обучение при реални производствени условия чрез изнесени учебни практики.

-специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално – техническата база и библиотечния фонд;

-при учениците със специални образователни потребности се цели достигане до максималните образователни възможности на децата.Да се оказва помощ и подкрепа за преодоляване на образователните дефицити.

-да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

По отношение членството в Европейския съюз:

Нарастват изискванията към институциите и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Пловдив:

 • предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция
 • повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование /ДОС 8/, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие.
 • гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие.
 • Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми
 • Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – /необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми .

По отношение на системата на училищното образование: 

 • Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище
 • Ниска мотивация за учене. /Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието .
 • Преодоляване на пречките пред ученето
 • Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.;
 • В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност равнопоставеност и недопускане на дискриминация
 • Иновативността и ефективността в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите; / е залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети.
 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 1. Кратки исторически данни:

1949/50 учебна година – със Заповед № 128 от 13.09.1949г. на МНП в Пловдив е основано “Промишлено практическо училище по облекло и обществено хранене”

 • 1956 г. – Училището се преименува в “Професионално училище по обществено хранене” и преминава към Министерство на вътрешната търговия.
 • 1959 г. - училището е обявено за “Техникум по обществено хранене и хотелиерство”
 • 1963 г. - Техникумът приема името на големия учен химик проф. д-р Асен Златаров
 • 1965 г. - Техникум по обществено хранене “Проф. д-р Асен Златаров” – със Заповед № 76 от 26.04.1965 г. на Министъра на вътрешната търговия
 • 2000 г. - Училището се преименува в Техникум по хранене и туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” със Заповед №РД 14-08 от 24.01.2000 г.
 • 2003 г. – ТХТ “Проф. д-р Асен Златаров” е трансформиран в Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” с решение на ПС и със Заповед № РД 09-332 от 07.04.2003 г.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

802

31

2014/2015

784

30

2013/2014

786

30

2012/2013

782

30

 

 

 

 

 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно-квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научнастепен

2015/2016

22,5

62

Учител

28 /с ПКС/

2014/2015

23

60

Учител

26 /с ПКС/

 

4.SWOT Анализ

 СИЛНИ СТРАНИ 

 • Добре комплектуван педагогически екип с висок професионализъм
 • Мотивирани ученици, подбрани с конкурс
 • Успешна реализация на план-приема на ученици
 • Добро равнище на получените знания и изградени умения, съобразени с ДОИ, успешно представяне на външното оценяване и ДЗИ
 • Ефективно работещи учебни планове
 • Обучение в специалности с традиции, ориентирани към пазара на труда
 • Прием на ученици по специалности с възможност за практическа подготовка/хотели, ресторанти, туристически агенции/
 • Учениците, завършващи ПГТ,освен диплома за завършено средно образование получават и Свидетелство за професионална квалификация
 • Балансирана система от дейности / форми за ЗИП /
 • Действаща училищна система за измерване на резултатите на входно, междинно и изходно ниво;
 • Прилагане на интерактивни техники и иновации в обучението, внедряване на нови методи, форми и средства, осигуряващи активност на учениците и създаване на условия за повече самостоятелност
 • Приложение на компютърните технологии в процеса на обучение по различните учебни предмети
 • Консултации и индивидуална работа с учениците
 • Използване на разнообразни форми за проверка и контрол на знанията
 • Форми за извънкласна дейност
 • Добра организация за разширяване и обогатяване на дейностите по гражданско образование и възпитание
 • Работа по проекти
 • Успешно изпълнение на училищните програми по Български език и литература, Здравно образование, Екологично образование
 • Интегриране на децата със СОП
 • Ресурсен учител
 • Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети

 СЛАБИ СТРАНИ 

 • Недостатъчна заинтересованост на учениците към учебния процес и към собственото участие в него; липса на изградени умения за учебен труд; отсъствия от учебни занятия.
 • Недостатъчна съпричастност на родителите към образованието и възпитанието на техните деца, занижен родителски контрол.
 • Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки
 • Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на МТБ

 ВЪЗМОЖНОСТИ 

 • Използване на съвременни методи на обучение и възпитание;
 • Диференциране на обучението в зависимост от индивидуалните особености;
 • Толерантни взаимоотношения;
 • Работа в екип ;
 • Успешен мениджмънт;
 • Ефективна вътрешноквалификационна дейност; конкурентоспособност;
 • Привличане на родителската общност;

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

 • Обучителни трудности;
 • Агресивно поведение у учениците;
 • Абдикация на родителите от задълженията им;
 • Трудно решаване на конфликти;

ИЗВОДИ, ОЦЕНКИ:

 • Основните принципи за постигане на положителни резултати в образователно-възпитателната дейност, от които се ръководи педагогическата колегия в ПГТ „Проф.д-р Ас.Златаров”, са обективност и научна обоснованост труда на ученика, прилагане на подходи, насочени към демократизъм и хуманизъм, съблюдаване на общовалидни критерии за оценяване на педагогическата дейност и др.
 • Стимулират се знанията, уменията и творческите възможности на учениците.
 • Създават се условия за добра организация на урочна и извънурочна дейност.
 • В училището пряката учебна работа е в синхрон с извънкласните дейности.
 • И занапред приоритети в нашата работа трябва да бъдат редът и стабилността в училище. Да продължи на ниво административният и педагогическият контрол, за осъществяване на образователно-възпитателния процес.
 • Целите, които си поставяме, не могат да бъдат постигнати без самодисциплина и без обединение около принципите на споделената отговорност. 

5. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни.

В нашето „Училище за всеки“ се стремим да осигурим интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез ранно откриване на заложбите и способностите му в условията на пълна прозрачност и публичност.

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р А.Златаров“ до 2020 ГОДИНА

1.МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

МИСИЯ

Педагогическата колегия и административното ръководство на ПГТ „Проф.д-р А.Златаров“ поемат своята отговорност във:

 • формирането на личности с висока интелектуална и професионална подготовка и култура, способни за ефективна обществена реализация;
 • възпитанието и обучението на учениците в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;
 • адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас;
 • адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот;
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности;
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес
 • спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 • изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 • развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 ВИЗИЯ

ПГТ "Проф. д–р Асен Златаров" ще се развива като :

 • конкурентноспособно и модерно училище с непрекъснато обновяваща се материална база
 • училище, предоставящо качествено и съвременно образование
 • училище, изграждащо образователна и възпитателна среда, която подкрепя и насърчава учениците в стремежите им към творческо и личностно развитие и ги прави значими в училището и в обществото
 • училище, в което непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагозитеи могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 • училище, в което учители, ученици и родители работят в екип с главна цел – възпитаниците на ПГТ да станат отлични професионалисти и достойни граждани
 • Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 • С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим висококвалифициран екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 • Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности

 2.ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

Ориентираност към   личността

Най-важната предпоставка за успех на системата е успехът на отделната личност и ориентираност към   интереса и към мотивацията на ученика.

Равен достъп

Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи   качествено образование, което отговаря на потребностите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на   сътрудничество с държавата, общините, юридически лица с нестопанска цел,   работодатели, родители и др.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия   персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата   дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни   ефекти с дългосрочно въздействие.

Хуманизъм и толерантност

Формиране на толерантност и уважение към правата на всеки   гражданин.

Иновативност и ефективност

Административното ръководство и педагогическата колегия   демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с   цел постигане на по-добри резултати.

Прозрачност на   управлението

Всички участници в образователната и възпитателната дейности   отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност,   ефективност, резултатност и прозрачност на политиките.

Традиция и

културно многообразие

Запазване и развитие на българската образователна традиция,

съхраняване на културното многообразие, приобщаване чрез   българския език

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват   на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни   актове.

 

3. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

3.1.Да подготвим подрастващите за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденцииобразование и възпитание,осигуряващо възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, толерантни, позитивни и активни членове на обществото.

3.2.Използваненаразличниформизамотивиранена персонала.

3.3.Практическаприложимостнаизучаванотоучебносъдържание и използваненаметодитезаобучениечрезактивнидейности.

3.4. Запазване и развиване таланта и интересите на всеки ученик, който пълноценно да се реализира като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

3.5. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.

3.6.Предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците и уязвими групи. Формиране на толерантност и уважение към правата на хората с увреждания.

3.7.Обогатяваненаматериалнатабаза, разширяваненасграднияфонд и допълнителнофинансиране.

 

II.ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

 ЦЕЛИ: 

1.   Осигуряване на качествено общообразователно и професионално образование.

2.   Осигуряване на професионална практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

3.   Организиране на стажове в страната и чужбина.

4.   Успешно участие във външното и вътрешното оценяване, на ДЗИ и изпитите за професионална квалификация.

5.   Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

6.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

7.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.

8. Развитие на компютърните умения на училищната общност.

9.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа ).

  ДЕЙСТВИЯ

1.     Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

2.     Повишаване на общатаграмотност на учениците.

3.     Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски и немски език и втори чужд език – руски и френски.

4.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

5.     Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в която той ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

6.     Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – организация на хотелиерството, кетъринг, организатор на туристическата агентска дейност, производство на кулинарни изделия и напитки, хлебар-сладкар.

7.     Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

8.  Повишаване качеството на професионалните изяви  на учениците.

9.     Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.

10.  Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психосоциално обслужване на училището. Реализация на гражданското образование.

11.  Демонстриране на професионални умения и навици на учениците в извънучилищни мероприятия.

12.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот.

13.  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

13.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал

13.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

13.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

13.4. реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване, ДЗИ, изпитите за професионална квалификация;

13.5. успешно въвеждане на нови учебни програми.

14. Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.

15. Стриктно спазване на изискванията:

15.1. на правилника за вътрешния ред, на водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на учениците;

15.2. заложените основни принципи в “Етичния кодекс за работа с подрастващи”;

15.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащите, педагогическия и непедагогическия персонал;

15.4. за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

16. Засилване взаимодействието с родителите, избрани за членове на училищното настоятелство.

17. Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци.

18. Повишаване  на социалните умения на  учениците чрез подпомагане на

физическото, социалното, професионалното и личностното им развитие.

19. Реализиране превенцията на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

20. Подкрепа на изявата и професионалното развитие на даровитите деца и ученици.

21. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

22. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището

23. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.    

  Приоритетно направление ІІ.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:  

ЦЕЛИ: 

1.     Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в училището.

2.      Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.

3.      Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.

4.      Повишаване на изискванията към работата на учителя.

5.      Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.   

 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.

2.  Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.

3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

4.  Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол.

Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

6. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.

7.Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.

8. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологии.

9. Изработка на тематични годишни планове, програми за ЗИП, план на МО по професионална подготовка, план по общообразователна подготовка, план на ЕС, план за провеждане часа на класа .

10. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.

11.Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.

12.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.

13.  Работа с електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.

14.  Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.

15.  Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти,разработване на индивидуални практически задания.

16.  Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

17.  Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно оценяване, ДЗИ, изпити по професионална квалификация.

18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 

19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

 Приоритетно направление ІІІ.

Утвърждаване на училището като културно, образователно и професионално средище: 

     ЦЕЛИ: 

1.Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

2.Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество  / База за разработване на проекти от учениците/

3.Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището

4.Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

5.Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.

3  Участие на училищнитеклубове и индивидуални участници в различни изяви.

4. Съвместна  работа с неправителствени организации, които включват в дейността си работа с подрастващи.

5.  Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност

6. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.

7. Участие в културния живот  на града и областта.

8. Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.

9. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

10. Използване на електронно учебно съдържание.

11. Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.

12. Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги.

13. Насърчаване на създаването на колективи от учители и ученици за разработване  на специфично учебно съдържание.

14. Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.

15. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици чрез създаване на постоянно действащ екип по рекламната дейност.

16. Разяснителна работа сред родители на потенциални ученици за спецификата на обучение в Гимназията.

17.Лична ангажираност на преподавателите за привличане на нови ученици чрез посещения и реклама в други училища.

18.  Непрекъснато актуализиране на официалния електронен сайт на училището.

19. Отразяване дейността на училището със средствата на всички медии.

Приоритетно направление ІV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и наочакванията на родителите     

  ЦЕЛИ:

1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

2. Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.

3.Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.

4. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени

5. Развиване ефективността на връзката учител-родител

6. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

7.Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

8. Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен и професионален, но и като духовен и културен център.         

ДЕЙСТВИЯ:

1.Развиване на достъпа до новите информационни технологии.

2.Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ЗИП.

3.Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.

4.Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на специализираните за целта кабинети.

5.Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото и професионалното развитие на подраства­щите.

6.Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.

7.Развитие на включващото образование за учениците със специални образователни потребности.

8. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни  

 потребности   чрез   осигуряване   на  архитектурен, информационен   и комуникационен достъп в училището.

9.За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

 Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището    

ЦЕЛИ: 

1.Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на младежите

2 Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на учениците в производствените обекти.

3.Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.

4.Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за  гарантиране   на сигурността и здравето на учениците.    

ДЕЙСТВИЯ: 

1.Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-Рro.

2.Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.

3.Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството

4. Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.

5.Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита, военно обучение и провеждане часа на класа.

6. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма

7. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.

8. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. 

Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

9. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.

10. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

11.Адекватно здравно обслужване в училището.

12.Осигуряване на условия за ученическо хранене.

13. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

14.Превенция на насилието и агресията сред учениците. Изпълнение на Училищната програма за противодействие на училищния тормоз, изготвена съгласно Националната програма за противодействие на училищния тормоз и новите указания на министъра на МОН

15.Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.

16. Изграждане на навици за здравословен начин на живот по време на половото съзряване.

17. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.

18. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

19.Периодично провеждане на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд.

20.Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.  

 Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност          

ЦEЛИ 

1.Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.

3.Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

4.Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия   

ДЕЙСТВИЯ 

1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации

2. Повишаване на уменията за работа с родители

3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес

4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители

5.Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия

6.Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

7.Планиране на съвместни дейности с родителите.

8.Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

 • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • за спазването на училищната дисциплина;
 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • интегрирането им в училищната среда;
 • за посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • за отсъствията на ученика от учебни часове,
 • когато започне процедура за налагане на наказание;
 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • да се срещат с класния ръководител, преподавателите по предмети и ръководството в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • да участват в училищното настоятелство;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;
 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване чрез електронния дневник;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

10. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището.

11. Да се провежда „Час на родителя” в рамките на часа на класа.

 Приоритетно направление VII.

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

  ЦЕЛИ 

1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците

2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата

3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.

4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

5.  Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.

6.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите 

 ДЕЙСТВИЯ

1.   Развиване дейността на клубовете по интереси.

2.   Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

-   отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

-  подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, униформа;

-   творческа “продукция” на определени клубове по интереси;-      участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.

3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

4. Ефективно работещи клубове по интереси.

5. Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.

6. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.

7. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите.

8 Информиране и стимулиране на учениците да участват в регионални и национални конкурси, състезания, олимпиади.

9.Осъществяване на активно взаимодействие с Общинския детски комплекс – Пловдив като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.

10.Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.    

 Приоритетно направление VIII.

Подобрения във външната и вътрешната среда на училището      

 ЦЕЛИ 

1. Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.

2  Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

3. Естетизация на околната среда.

4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, по професионална подготовка, подобряване на учебната материална база.     

 ДЕЙСТВИЯ 

А. Подобрения във външната среда:

1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.

2.  Оформяне на училищния  двор.

3.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

4.  Поддръжка на оградата.

5.  Поддръжка на местата за почивка. 

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета.

2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

3.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

Влияние на технологиите

 Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността на   администрацията. Развитието и съчетаването на традиционните   добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).

2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.

3.  Обновяване на скоростите на интернет свързаност.

4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за 

съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища

6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

7.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

9. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. / База за разработване на проекти от учениците/

 1. Въвеждане   на   иновативни   технологии   в    училището   (интерактивни   дъски по чужди езици).   

 Приоритетно направление IX.

Изпълнение на Национални стратегии:

Национална стратегия за учене през целия живот

Национална стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникативни технологии вобразованието

Национална стратегия за развитие на професионалното образование и обучение

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Дейностите по изпълнение на националните стратегии открива възможности за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи;

спомагат за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.     

 ЦЕЛИ

1.  Въвеждане на нови форми на обучение.

2.  Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.

3.  Развитие квалификацията на педагогическия и административния персонал.    

 ДЕЙСТВИЯ

1.  Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София и ПУ - Пловдив, за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

3. Осигуряване на възможността повече ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.

4.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.

5.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.

6. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

7. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

8. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

9.  Развитие на електронните умения на учители и администрация.

 риоритетно направление Х.

Участие в национални програми и проекти:      

ЦЕЛИ 

1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми, обявени от МОН, представляващи интерес за учениците.

2. Развитие на конкурентноспособността на училището. 

    ДЕЙСТВИЯ 

Участие в националните програми:

1.  Квалификация, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.

2.  „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес.

3.  „Енергоефективно саниране на училищни сгради“

4.  „Модернизация на материалната база в училище",

5.  „Училището - територия на учениците“

6. „Диференцирано заплащане”

7. „С грижа за всеки ученик"

8.  „Закрила на деца с изявени дарби"

Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика  по отношение   на  етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от местоживеенето и икономическото положение   чрез  следните   оперативни  направления:

9.  „Модернизация на материалната база в училище" - модул „Създаване на достъпна архитектурна среда".

 

5.ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 • Ученици; 
 • Педагогически специалисти от училището; 
 • Директор;
 • Заместник- директори; 
 • Педагогически съветник; 
 • Административни служители; 
 • Непедагогически персонал; 
 • Родителите – чрез обществен съвет и училищно настоятелство; 
 • Социалните партньори.

 6.АДМИНИСТРИРАНЕ

 Постигането на стратегическата и оперативните цели за четиригодишния период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформатаобразователната система в България, което ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от дейностите, залегналиплана. Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образавотелно-възпитателния процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.

 III.ФИНАНСИРАНЕ

 Управлението на делегиран бюджет в гимназията позволява оперативна самостоятелност при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 2009 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи, гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и включва:

 • поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат постигнати тези цели;
 • работна дейност и практики;
 • мерки за контролиране на потенциалния риск.

Част от предвидените процедури в плана предвиждат актуализиране на процедурите по СФУК

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.

 Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

 • Делегирания бюджет на институцията;
 • Собствени средства; 
 • Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; 
 • Други източници/благотворителни базари, дарения и други/

 Мерки: 

 • С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване качеството на образование .
 • Запознаваненаекипаспроменитев нормативната уредба.Товаепроцес от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира пряка ангажираност на лицата в него.
 • Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.
 • Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните потребности.

 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕВ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ)

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност

финансиране

срок

 

Изработване и утвърждаване на цялостна   концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми,   Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

 

Обновяване и оборудване на нови класни   стаи и кабинети

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
  2016 г.

 

Изграждане и окабеляване на ново   помещение за компютърен кабинет.

Делегиран бюджет

септември
  2017 г.

 

Достъп до интернет и монтиране на   мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
  2018 г.

 

Изграждане на специализиран кабинет за   приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
  2017 г.

 

Участие в квалификационни форми на   педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

 

Разработване, спечелване и реализиране   на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

 

Продължаване на работата по програмa   „Без свободен час“

Министерство на образованието и   науката

постоянен

 

Продължаване на традицията за   провеждане на благотворителни Коледни базари

Дарения

всяка учебна година

 

Участия в национални състезания по   професионална подготовка

Делегиран бюджет

постоянен

 

Провеждане на традиционен училищен   спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания

Делегиран бюджет

постоянен

 

Работа по проекта „Твоят час”

Министерство на образованието и   науката

2016 – 2020 година

 

IV. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА

 Измерването на постигнатото качество през 2020 година е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за периода 2016-2020 г. на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий, както и конкретни задължения на отговорните лица и целевите източници за финансиране.